Fraud Blocker

Od 1 stycznia 2024 roku nastąpiło kilka zmian dotyczących kryteriów refundacji systemu ciągłego monitorowania stężenia glukozy FreeStyle Libre 2. Poniżej przedstawiamy nowe zasady refundacji dla systemu FreeStyle Libre 2.

Rozporządzenie do pobrania: Grupa R - wyroby medyczne produkowane seryjnie wspomagające kontrolę glikemii

Nowe kody refundacji FreeStyle Libre 2

R.05.01.01 (dotychczas P.137.01) - dzieci od 4 do 18 roku życia z cukrzycą typu 1 lub typu 3

Dzieci z cukrzycą typu 1 albo 3 z bardzo dobrze monitorowaną glikemią, tj. przy co najmniej 8-krotnych pomiarach glikemii na dobę. NFZ refunduje 70%, co daje 30% dopłaty pacjenta.

R.05.02 (dotychczas P.137A) - dorośli z cukrzycą typu 1 albo 3, albo z innymi typami cukrzycy

Dorośli z cukrzycą typu 1 albo 3, albo z innymi typami cukrzycy wymagającymi co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę (intensywna insulinoterapia). NFZ refunduje 70%, co daje 30% dopłaty pacjenta.

R.05.01.00 (NOWOŚĆ) - dorośli z hiperinsulinizmem wrodzonym lub glikogenozą

W refundacji zostały uwzględnione rzadkie schorzenia takie jak hiperinsulinizm i glikogenoza. NFZ refunduje 70%, co daje 30% dopłaty pacjenta.

R.05.01.02 (dotychczas P.137.02) – kobiety w ciąży i połogu z cukrzycą

Wszystkie kobiety w ciąży z cukrzycą mają dostęp do refundacji (dawniej tylko kobiety ciężarne wymagające podawania insuliny miały możliwość korzystania z tych systemów. NFZ refunduje 70%, co daje 30% dopłaty ciężarnej.

R.05.01.03 (dotychczas P.137.00) - osoby niewidome

Dorośli z cukrzycą typu 1 albo 3 albo z innymi typami cukrzycy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na stan wzroku, wymagający insulinoterapii. NFZ refunduje 80%, co daje 20% dopłaty pacjenta.

Kwoty refundacji oraz dopłaty pacjenta na FreeStyle Libre 2

Pacjent będzie musiał dopłacić 20% lub 30% wartości sensora, którego cena wynosi 255 zł. Oznacza to, że w przypadku 20% dopłaty, koszt sensora dla pacjenta to 51 zł, a przy 30% dopłacie wyniesie on 76,50 zł.

Liczba sensorów objętych refundacją nadal jest ograniczona do 13 sztuk w okresie każdych kolejnych 6 miesięcy. Dodatkowo wprowadzono zmiany w zakresie specjalizacji lekarzy uprawnionych do wystawiania recept na te sensory. Teraz mogą to robić lekarze chorób wewnętrznych i pediatrzy, bez konieczności pracy na oddziale lub w poradni diabetologicznej, a także lekarze medycyny rodzinnej.

Teraz będzie się sprawdzać użycie pasków w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Przy ocenie kontynuacji nie będzie brany pod uwagę pierwszy miesiąc zlecenia (przy „drugiej” kontynuacji nie przewiduje się żadnych dodatkowych ulg).

Regulacje dotyczące refundacji systemu FreeStyle Libre 2 zostały zaktualizowane o klauzulę, że refundacja przysługuje wyłącznie w sytuacji, gdy pacjent nie korzysta z innych systemów ciągłego monitorowania poziomu glukozy we krwi.

Miesięczny limit pasków przy zleceniu na czujnik FreeStyle Libre 2

25 sztuk dla osób powyżej 18 roku życia z cukrzycą typu 1 lub 3, niezależnie od modelu leczenia oraz cukrzycą typu 2 wymagających min. 3 wstrzyknięć insuliny w ciągu doby

50 sztuk dla dzieci od ukończenia 4 do ukończenia 18 roku życia chorujących na cukrzycę typu 1 lub 3, kobiet w okresie ciąży i połogu oraz osób niewidomych lub niedowidzących, chorujących na cukrzycę i przyjmujących insulinę, i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym ze względu na stan wzroku.

Warunki kontynuowania zlecenia FreeStyle Libre 2

Kontynuacja dla kodu R.05.01:

Kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 50 sztuk w okresie do 6 miesięcy poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia, z wyłączeniem miesiąca, w którym nastąpiła realizacja pierwszego zlecenia, bez względu na liczbę zrefundowanych sensorów; w przypadku braku możliwości kontynuacji ze względu na liczbę zrefundowanych pasków nowe zlecenie może być wystawione po upływie miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zakończenia realizacji poprzedniego zlecenia.

Kontynuacja dla kodu R.05.02:

  • Ocena kontroli glikemii po upływie minimum 4 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zlecenia, maksymalnie po 6 miesiącach;
  • TIR (time in range) w zakresie 70-180 mg/dl >70% czasu lub HbA1c poniżej 7,5%, lub inne indywidualnie określone cele terapeutyczne we współpracy z lekarzem;
  • Aktywność czujnika przez co najmniej 75% czasu w przedziale wynikającym z okresu użytkowania zrefundowanych czujników lub przedziale ostatnich 3 miesięcy w przypadku braku dostępu do pełnego okresu użytkowania ze względów technicznych;
  • Refundacja pasków do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 25 sztuk w okresie do 6 miesięcy poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia, z wyłączeniem miesiąca, w którym nastąpiła realizacja pierwszego zlecenia, bez względu na liczbę zrefundowanych sensorów.

Jeżeli pacjent nie spełnia warunków umożliwiających kontynuację zlecenia, możliwość wystawienia nowego zlecenia pojawia się dopiero po upływie 6 miesięcy kalendarzowych, licząc od końca miesiąca, w którym zakończono realizację poprzedniego zlecenia.

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot prowadzący reklamę: Relax-Med Sp. z o.o.

Producent: Abbott Diabetes Care Ltd.

Dystrybutor: Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.

Treści zawarte w serwisie ortomedico.pl mają wyłącznie cel informacyjny, edukacyjny. Nie zastępują one konsultacji użytkownika ze specjalistą. Każdą kwestię opisaną w naszym serwisie należy skonsultować ze specjalistą. W artykule mogły zostać wymienione produkty medyczne. Dla bezpieczeństwa używaj je zgodnie z instrukcją i etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż wyroby medyczne, o których możemy wspominać mogą nie być odpowiednie dla Ciebie. Artykuł ma wyłącznie cel informacyjny i nie zastępuje profesjonalnej porady medycznej. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

Loading...