Fraud Blocker

Nowa wersja regulaminu obowiązuje od 1 lutego 2024 roku. Regulamin w wersji PDF do pobrania dostępy tutaj.

solidny-regulamin.png

Regulamin Sklepu Internetowego - www.ortomedico.pl 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i  sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.ortomedico.pl. Sklep  prowadzi RELAX - MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Rybniku,  pod adresem ul. Piasta 21, 44-200 Rybnik, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000726204, NIP 6423209905,  REGON 380079642, BDO 000476241, o kapitale zakładowym w wysokości: 100 000,00 zł,  zwana dalej Sprzedawcą. 

2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez: 

a. adres poczty elektronicznej: biuro@relax-med.pl

b. pod numerem telefonu: +48 507179142; 

c. formularz kontaktowy dostępny na stronach Sklepu Internetowego 

d. czat dostępny na stronach Sklepu Internetowego. 

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.ortomedico.pl,  w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez  wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. 

4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać  się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości  wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz  pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka  wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które  zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową  typu firewall. 

5. Sprzedawca wyznaczył pojedynczy punkt kontaktowy służący do kontaktu z Klientami, z  organami państw członkowskich Unii Europejskiej, Komisją Unii Europejskiej i Radą Usług  Cyfrowych, o której mowa w Rozporządzeniu DSA. Komunikacja w punkcie odbywa się pod  adresem e-mail wskazanym w ppkt. 2 powyżej, w języku polskim i angielskim. 

II. Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od  pracy; 

2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna  prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą  osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie  Internetowym; 

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient  może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego; 

5. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego; 6. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego; 7. Kontent – publicznie udostępniane przez Sprzedawcę treści dodawane przez Klientów za  pośrednictwem funkcjonalności Sklepu internetowego; 

8. Regulamin – niniejszy dokument; 

9. Rozporządzenie DSA - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2022/2065 z dnia  19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy  2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych);

10. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, inny niż Wyrób medyczny, którego  opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów; 

11. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów lub Wyrobów medycznych w rozumieniu  Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem; 

12. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą  elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.); 

13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.  U. 2014, Nr 827); 

14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 

15. Ustawa o wyrobach medycznych – ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.  U. 2010 Nr 107 poz. 679 ze zm.); 

16. Wyrób medyczny – wyrób w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt. 38 Ustawy o wyrobach medycznych; 17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy  sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru lub Wyrobu medycznego. 18. Zlecenie – zlecenie na zaopatrzenie w Wyroby medyczne dla których okres użytkowania  określono „raz na miesiąc”, wystawione przez uprawnionego lekarza, zgodne z Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych  na zlecenie (Dz.U. 2019 poz. 1267 ze zm.). 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system  teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań  technicznych: 

a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, 

b. dostęp do poczty elektronicznej, 

c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji  28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej,  Safari w wersji 1.1. lub nowszej, 

d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript. 

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do  zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie. 

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do: 

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np.  treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste,  prawa autorskie i inne prawa osób trzecich, 

b. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w  szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu  Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), 

d. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz  dla Sprzedawcy, 

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie  w zakresie własnego użytku osobistego, 

f. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także  z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

4. Sprzedawca może dobrowolnie podejmować czynności sprawdzające Kontent dodawany przez  Klientów, w szczególności pod kątem zgodności z ppkt. 3 powyżej.

5. Sprzedawca, podejmując czynności sprawdzające nie stosuje algorytmicznego podejmowania  decyzji. Wszelkie decyzje podejmowane przez Sprzedawcę dot. Kontentu wynikają z przeglądu  dokonanego przez człowieka. 

6. Sprzedawca umożliwia Klientom zgłaszanie Kontentu (dalej jako: „Zgłoszenie”), który narusza  w szczególności ppkt. 3 powyżej, w tym w szczególności treści naruszające przepisy prawa  polskiego i prawa Unii Europejskiej. 

7. Klient może dokonać Zgłoszenia za pośrednictwem dedykowanego formularza kontaktowego  pod adresem https://ortomedico.pl/kontakt lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod  adresem: info@ortomedico.pl 

8. Jeżeli Zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Klienta, który dokonał Zgłoszenia,  Sprzedawca, bez zbędnej zwłoki, przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. 9. Sprzedawca, po dokonaniu czynności sprawdzających o których mowa w ppkt. 4 powyżej lub  

po otrzymaniu Zgłoszenia od Klienta, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia,  podejmuje decyzję dot. zgłoszonego Kontentu. 

10.Decyzja, o której mowa w ppkt. 9 powyżej (dalej jako „Decyzja”), może polegać na: a. ograniczeniu widoczności lub usunięciu Kontentu, którego dotyczyło Zgłoszenie; b. zawieszeniu lub zamknięciu Konta Klienta, który dodał Kontent, którego dotyczyło  Zgłoszenie. 

11.Sprzedawca, podejmuje Decyzję w sposób terminowy, niearbitralny, obiektywny i z  zachowaniem należytej staranności. 

12.Sprzedawca bez zbędnej zwłoki, informuje Klienta, który dokonał Zgłoszenia o podjętej przez  Sprzedawcę Decyzji. 

13.Sprzedawca, jeśli dysponuje elektronicznymi danymi kontaktowymi Klienta, który dodał  zgłoszony Kontent, podjętej Decyzji, a także przedstawia jej uzasadnienie. 

14.Klient, który dodał zgłoszony Kontent, może złożyć odwołanie od Decyzji Sprzedawcy w  terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o Decyzji Sprzedawcy. 

15. Odwołanie może zostać złożone Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod  adresem info@ortomedico.pl i powinno zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail Klienta,  który dodał zgłoszony Kontent wraz z wyczerpującym uzasadnieniem. 

16.Sprzedawca rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ppkt. 14 powyżej w terminie 14 dni od  dnia otrzymania. 

IV. Usługi 

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych  Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji.  Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,  udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie Usługi  polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas  nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub  skorzystania z przycisku „Usuń Konto”. 

3. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do  Sprzedawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego  formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas  oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta. 

4. Za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu, Klient może wysłać za jego  pośrednictwem swój numer kontaktowy, numer Zlecenia oraz PESEL, w celu uzyskania od  Sprzedającego kontaktu w zakresie szybkiej realizacji Zlecenia. Klient przesyła formularz do  Sprzedawcy, wybierając przycisk ,,Proszę o kontakt’’.

5. W celu uzyskania informacji o prawidłowym kodzie refundacji, Klient może wysłać za jego  pośrednictwem swój numer kontaktowy, nr Zlecenia i PESEL. Klient przesyła formularz do  Sprzedawcy, wybierając przycisk ,,Wyślij”. 

6. Klient ma możliwość, za pomocą formularza dostępnego na stronie, kontaktu ze sprzedawcą  w celu zrealizowania Zleceń NFZ. Klient przesyła formularz do Sprzedawcy, wybierając przycisk  ,,Realizuj zlecenie”. 

7. Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedawcą poprzez czat dostępny na stronie Sklepu. Umowa  o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego czatu umożliwiającego  Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą  zamknięcia przez Klienta okna czatu bądź opuszczenia strony Sklepu Internetowego. 

8. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych  wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru lub Wyrobu medycznego czy przebiegu  transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a  w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności  przemysłowej. Umowa o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach  lub Wyrobach medycznych w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega  rozwiązaniu z chwilą dodania opinii. 

9. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą  naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności  nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu  nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach  internetowych Sklepu Internetowego. 

10. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej  wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań  utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24  poz. 83). 

11. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których  warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie  Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 

12. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po  uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem  stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14- dniowego terminu wypowiedzenia. 

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży 

1. Informacje o Towarach lub Wyrobach medycznych podane na stronach internetowych Sklepu,  w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie  do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszystkie Towary lub Wyroby medyczne dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie  nowe, zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

3. W przypadku, gdy Sprzedawca stosuje mechanizmy indywidualnego dostosowania cen na  podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, każdorazowo przekazuje tę informację  Konsumentowi, podczas składania Zamówienia, z uwzględnieniem wymogów, jakie nakładają  w tym zakresie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

4. Wyroby medyczne posiadają oznakowania oraz instrukcje używania w języku polskim lub  wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów. 5. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. 6. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie  internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w  formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów lub Wyrobów  medycznych będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej 

wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle  potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o  przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa  sprzedaży. 

7. W celu realizacji Zlecenia, Klient, na stronie Towaru lub Wyrobu medycznego naciska przycisk  „Zrealizuj wniosek NFZ”, a następnie, wybiera kod refundacji i wypełnia formularz, podając  m.in. okres zaopatrzenia, nr identyfikacyjny Zlecenia, PESEL oraz adres e-mail i numer  kontaktowy, a następnie potwierdza wprowadzone informacje, naciskając przycisk  „Zamawiam i przechodzę do opłacenia zamówienia”. Klient może również wybrać kod  refundacji na stronach internetowych Sklepu i przejść do wypełniania formularza, o którym  mowa powyżej. 

8. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu, poprzez przesłanie  wiadomości elektronicznej lub poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem formularza  kontaktowego następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie  internetowej Sklepu Internetowego. W tym celu Klient powinien: 

a. podać podczas rozmowy telefonicznej, w treści wiadomości elektronicznej lub w treści  wiadomości wysłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego, kierowanej do  Sprzedawcy nazwę Towaru lub Wyrobu medycznego spośród Towarów znajdujących  się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość, 

b. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności  podanych na stronie internetowej Sklepu, 

c. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko,  miejsce zamieszkania oraz adres e-mail. 

9. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej,  podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia  lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że  zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony  Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży. 

10. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu  Zamówienia za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego  przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia. 

11. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w  odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę)  wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient:  akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść  Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy. 

12. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je  na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres. 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

VI. Dostawa 

1. Dostawa Towarów lub Wyrobów medycznych jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów lub Wyrobów  medycznych: 

a. za pośrednictwem firmy kurierskiej; 

b. dostarczone do Paczkomatu; 

c. odbiór własny w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy. 

3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni  roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za  dostawę Towaru lub Wyrobu medycznego.

4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt.  2. 

5. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu. 

6. Jeżeli dla Towarów lub Wyrobów medycznych objętych Zamówieniem przewidziano różny  okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych. 

VII. Ceny i metody płatności 

1. Ceny Towarów lub Wyrobów medycznych podawane są w złotych polskich i zawierają  wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty. 

2. Klient może wybrać następujące metody płatności: 

a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja  Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę  potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po  wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu  Zamówienia); 

b. gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego  Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie  po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś  Towar lub Wyrób medyczny wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego  Sprzedawcy); 

c. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym  przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu  Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu  Zamówienia); 

d. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie  po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz  po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o  dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po  skompletowaniu Zamówienia). 

3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on  zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w  terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym  wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na  podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego. 

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy 

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez  złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy  wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia  udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu. 

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku  Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia. 

4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta  prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o  odstąpieniu od Umowy. 

5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku: a. Umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny,  jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta,  który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu 

świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do  wiadomości; 

b. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad  którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem  terminu do odstąpienia od Umowy; 

c. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany,  wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego  zindywidualizowanych potrzeb; 

d. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu  lub mający krótki termin przydatności do użycia; 

e. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w  zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić  ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie  zostało otwarte po dostarczeniu; 

f. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze  względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; g. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena  została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może  nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad  którymi Sprzedawca nie ma kontroli; 

h. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w  celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy  dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza  Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji,  prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do  dodatkowych usług lub Towarów; 

i. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo  programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli  opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków  lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę; 

j. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej; 

k. Umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w  przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do  niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i  uprzednią zgodą Konsumenta. 

l. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów  mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z  wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w  umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 

m. Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym,  za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął  świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany  przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę  utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca  przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art.  21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta. 

6. Pozostałe wyjątki od prawa do odstąpienia od Umowy zostały wskazane w art. 38 ust. 2 Ustawy  o prawach konsumenta.

7. W przypadku Umów sprzedaży, których przedmiotem są Wyroby medyczne, prawo do  odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadkach wskazanych w pkt 5 a, c-f, h  powyżej. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za  niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była  konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy. 9. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania  oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez  niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu  takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny  sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania  rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które  zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta. 

10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób  dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu  Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

11. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść  ten koszt. 

IX. Reklamacje dotyczące Towarów lub Wyrobów medycznych z tytułu rękojmi 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar zgodny z Umową. 

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności Towaru z umową na zasadach określonych w  Ustawie o prawach konsumenta wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta  będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością  gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru  zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności  gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o  Działalności Gospodarczej. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia  zostaje wyłączona. 

3. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Wyrobów medycznych z Umową. Odpowiednie  zastosowanie mają przepisy określone w art. 43a - 43g Ustawy o prawach konsumenta. 4. W przypadku, gdy odrębne przepisy prawa przewidują względniejsze zasady w zakresie prawa  niezgodności Wyrobów medycznych w stosunku do Klientowi będących Konsumentem lub  Klientem będącym osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej  działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby  charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią  działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej, niż pkt 4 - zastosowanie mają przepisy względniejsze. 5. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie  niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres RELAX - MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Batorego 15, 41-506 Chorzów, na adres poczty elektronicznej:  reklamacje@relax-med.pl, numer telefonu +48 533967486. 

6. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar,  jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać  na adres wskazany w pkt. 3. 

7. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia  jej otrzymania.

8. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w  niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania  wezwania przez Klienta. 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i  korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: RELAX - MED SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Batorego 15, 41-506 Chorzów, na adres poczty  elektronicznej: reklamacje@relax-med.pl, numer telefonu +48 533967486. 

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i  opis zaistniałego problemu. 

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia  jej otrzymania. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej  uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez  Klienta. 

XI. Gwarancje 

1. Towary lub Wyroby medyczne mogą posiadać gwarancję producenta. 

2. W wypadku Towarów lub Wyrobów medycznych objętych gwarancją, informacja dotycząca  istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana  w opisie Towaru lub Wyrobu medycznego na stronach internetowych Sklepu. 

XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego  przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży; b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z  wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu  między Klientem a Sprzedawcą; 

c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a  Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika  konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów  (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod  przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz  przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl; 

d. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod  adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

XIII. Ochrona danych osobowych 

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Sklepu. 

XIV. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności  intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu  Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich  może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. 

2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia  od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio 

związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla  tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej  przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych  sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest  Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych  przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest  Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy  Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy  Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez  informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin  ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach  wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w  życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający  Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie  Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie  Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

Loading...