Fraud Blocker
Jakie świadczenia pieniężne można otrzymać na dziecko niepełnosprawne?

Rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami mogą uzyskać różne świadczenia pieniężne. Jakie z nich są dostępne? Jak je otrzymać?

Jak udokumentować niepełnosprawność dziecka?

Aby otrzymać świadczenia związane z niepełnosprawnością dziecka, konieczne jest w pierwszej kolejności udokumentowanie tego stanu przez uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.

Osobą niepełnosprawną określa się taką, której stan fizyczny, umysłowy lub psychiczny powoduje ograniczenie albo całkowicie uniemożliwia funkcjonowanie samodzielne.

W przypadku dzieci do 16. roku życia za osoby niepełnosprawne uznaje się te, które mają ograniczoną sprawność fizyczną lub psychiczną w okresie ponad 12 miesięcy, a sprawność ta naruszona została przez wady wrodzone, długotrwałe choroby albo uszkodzenia. Niepełnosprawność dziecka jednocześnie wymaga zapewnienia mu opieki albo pomocy, by zaspokajać jego potrzeby życiowe. Nie wskazuje się wtedy na stopień niepełnosprawności dziecka. Jest on określany po 16. roku życia.

Jeśli spełnione zostaną te kryteria, można ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności dziecka oraz o otrzymanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Świadczenia na dziecko niepełnosprawne – lista

Gdy już mam orzeczenie o niepełnosprawności dziecka co dalej? Orzeczenie to pozwala na ubieganie się o otrzymanie różnych świadczeń na dziecko, między innymi są to świadczenia pieniężne, ulgi, zniżki.

Rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami mogą otrzymać wsparcie z różnych instytucji. Jakie świadczenia pieniężne na dziecko niepełnosprawne są dostępne? Oto główne z nich:

Świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenie pielęgnacyjne jest rodzajem świadczenia pieniężnego, które przyznawane jest rodzicom, faktycznym opiekunom albo osobie, która jest spokrewnioną rodziną zastępczą lub innej osobie spełniającej wymogi, która opiekuje się dzieckiem niepełnosprawnym.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jedynie tym osobom, które nie mają zatrudnienia i nie prowadzą innej pracy zarobkowej. Nie mogą otrzymać go również osoby, które mają rentę, emeryturę i zasiłek stały, przedemerytalny i inne świadczenia.

Można otrzymać świadczenie pielęgnacyjne jedynie wtedy, gdy niepełnosprawność osoby, która wymaga stałej opieki, powstała u niej do 18. roku życia albo w trakcie nauki do 25. roku życia.

Zasiłek opiekuńczy
Zasiłek ten wypłacany jest osobie pracującej, która nie może wykonywać pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem.

Można otrzymać go na dziecko niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem potrzeby stałej lub długotrwałej opieki albo pomocy innej osoby wynikającej z ograniczonej możliwości samodzielnego egzystowania, potrzeb stałego współudziału w procesach leczenia, rehabilitacji i edukacji dziecka, gdy ma ono do 18. roku życia.

Zasiłek jest wypłacany wtedy, gdy, doszło do choroby, pobytu w szpitalu, porodu małżonka albo rodzica opiekującego się dzieckiem niepełnosprawnym, co uniemożliwia mu sprawowanie opieki. Także można uzyskać go na chore dziecko niepełnosprawne do 18. roku życia.

Specjalny zasiłek opiekuńczy
Ten rodzaj świadczenia przysługuje rodzicom albo opiekunom dzieci z niepełnosprawnościami, gdy nie podejmują oni pracy zarobkowej, ponieważ muszą opiekować się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Żeby otrzymać ten rodzaj zasiłku, konieczne jest spełnienie kryterium dochodowego.

Zasiłek pielęgnacyjny
Ten rodzaj zasiłku przysługuje dziecku z niepełnosprawnością z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Warto jednocześnie wskazać, że zasiłek ten nie przysługuje wszystkim osobom niepełnoletnim. Jeśli po 16. roku życia u dziecka ustalono lekki stopień niepełnosprawności zasiłek z MOPS nie przysługuje. Można otrzymać go w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności lub stopnia umiarkowanego, jeśli niepełnosprawność powstała do 21. roku życia.

Renta socjalna
Może otrzymać ją osoba z niepełnosprawnością powyżej 18. roku życia, gdy jest ona całkowicie niezdolna do pracy, a do utraty sprawności organizmu doszło u niej przed 18. rokiem życia lub ukończeniem 25. roku życia w przypadku nauki, w trakcie studiów doktoranckich, aspirantury naukowej.

Dofinansowania z PFRON
Istnieje możliwość uzyskania dofinansowań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), między innymi na:
- turnusy rehabilitacyjne
- sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny oraz środki pomocnicze
- zlikwidowanie barier architektonicznych
- zlikwidowanie barier w komunikowaniu się i barier technicznych

Świadczenie „Za życiem”
Są one przyznawane w przypadku urodzenia dziecka żywego, które ma nieuleczalną chorobę wywołującą zagrożenie życia albo nieodwracalne i ciężkie upośledzenie powstałe w okresie prenatalnym.

Świadczenie „Za życiem” jest wypłacane jednorazowo, bez względu na wysokość dochodów.

Produkty powiązane

Loading...