Fraud Blocker
Świadczenie pielęgnacyjne 2022: komu należy się zasiłek pielęgnacyjny i ile będzie wynosił?

Dzięki świadczeniu pielęgnacyjnemu można uzyskać środki pomocne w opiece nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Kto może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku? Jaka będzie jego wysokość?

Czym jest świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne, inaczej zasiłek pielęgnacyjny pozwala na uzyskanie środków pieniężnych przez te osoby, które podejmują się opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny i jednocześnie rezygnują lub nie podejmują zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej.

Świadczenie pielęgnacyjne – kto może je uzyskać?

O zasiłek pielęgnacyjny mogą ubiegać się:

  • Matka albo ojciec,
  • Faktyczny opiekun dziecka,
  • Osoba, która jest rodziną zastępczą spokrewnioną, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na przykład rodzeństwo, dziadkowie,
  • Inna osoba, która według przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest zobowiązana do płacenia alimentów, poza osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Powyższe osoby, by otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, muszą zrezygnować z zatrudnienia lub innego rodzaju pracy zarobkowej.

W przypadku, gdy świadczenie pielęgnacyjne chcą uzyskać rolnicy, muszą oni zaprzestać prowadzenia gospodarstwa rolnego. Gdy o zasiłek chcą ubiegać się małżonkowie rolników albo domownicy rolników, mogą uzyskać go wtedy, gdy zaprzestaną prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym.

Na kogo przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne jest udzielane w przypadku opieki nad osobą:

  • Posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej albo długotrwałej opieki bądź pomocy innej osoby ze względu na swoją znacznie ograniczoną możliwość samodzielnego egzystowania oraz konieczność współudziału opiekuna w procesach leczenia, rehabilitacji oraz edukacji lub
  • Posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o braku zdolności do samodzielnej egzystencji.

Należy przy tym podkreślić, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje na osobę, której niepełnosprawność powstała wtedy, gdy:

  • Nie ukończyła ona 18. roku życia
  • Doszło do jej powstania podczas nauki w szkole albo szkole wyższej, gdy nie ukończyła ona 25. roku życia.

Na jak długo przyznaje się świadczenie pielęgnacyjne?

Zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany przez czas nieokreślony.

Jest on przyznawany na czas określony wtedy, gdy na czas określony przyznano także orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Gdy świadczenie pielęgnacyjne jest przyznane na czas określony, wtedy termin jego ważności mija wraz z terminem upływu ważności orzeczenia.

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne 2022?

W 2021 roku świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1971 złotych netto na miesiąc. Co roku podlega ono jednak waloryzacji, dlatego od 1 stycznia 2022 roku osoby opiekujące się niepełnosprawnymi członkami rodziny mogą liczyć na wyższy zasiłek.

Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku ma wynieść 2119 złotych brutto miesięcznie, co oznacza podwyżkę o 140 złotych netto na miesiąc w stosunku do 2021 oku.

Loading...