Fraud Blocker
Stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany, znaczny. Co oznaczają?

Orzekaniem o niepełnosprawności oraz o jej stopniu zajmują się powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zespół wydaje wtedy orzeczenie o posiadaniu jednego z trzech stopni niepełnosprawności: lekkiego, umiarkowanego lub znacznego.

Przeczytaj o tym jak zrealizować zlecenie NFZ bez wychodzenia z domu na czas koronawirusa.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Do orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dochodzi w przypadku osób, które ukończyły 16. rok życia. W przypadku osób poniżej 16. roku życia orzeka się o niepełnosprawności bez wskazywania jej stopnia. Stopień niepełnosprawności jest orzekany na czas określony, gdy zgodnie z aktualną wiedzą medyczną istnieje szansa, że stan zdrowia badanej osoby może ulec poprawie, albo na stałe, gdy zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną nie rokuje się poprawy.

Wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeczenie może być wykorzystane do ubiegania się o odpowiednie ulgi oraz uprawnienia.

Lekki stopień niepełnosprawności

Osoba o lekkim stopniu niepełnosprawności ma naruszoną sprawność organizmu, która powoduje u niej obniżoną zdolność do pracy w porównaniu z osobą, która ma pełną sprawność fizyczną i psychiczną oraz takie same kwalifikacje. Także lekki stopień niepełnosprawności dotyczy osób, u których dochodzi do ograniczeń w pełnionych rolach społecznych, jednak można je kompensować z wykorzystaniem różnych środków, na przykład pomocniczych, technicznych, ortopedycznych.

Przy orzekaniu o lekkim stopniu niepełnosprawności bierze się pod uwagę poniższe kryteria związane z naruszeniem sprawności organizmu:

- istotne zmniejszenie zdolności do pracy – sprawność organizmu powodująca zmniejszenie wydajności pracy na konkretnym stanowisku w porównaniu ze sprawnym pracownikiem,

- ograniczenia związane z pełnionymi rolami społecznymi – trudności z relacjami z otoczeniem zgodnie z normami społecznymi,

- możliwość kompensacji posiadanych ograniczeń – dzięki temu można zmniejszyć dysfunkcje osoby, które związane są z jej ograniczoną sprawnością z użyciem przedmiotów ortopedycznych, środków technicznych albo środków pomocniczych.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności

Gdy orzeka się umiarkowany stopień niepełnosprawności, uwzględnia się poniższe kryteria związane z ograniczeniem sprawności organizmu oraz zdolnością do podejmowania pracy w określonych warunkach.

Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma naruszoną sprawność organizmu oraz:

- jest niezdolna do pracy lub

- może podejmować pracę wyłącznie w warunkach pracy chronionej lub

- wymaga częściowej albo czasowej pomocy innych osób, przy pełnieniu ról społecznych.

Znaczny stopień niepełnosprawności

Z kolei znaczny stopień niepełnosprawności jest diagnozowany u osób, u których doszło do naruszenia sprawności organizmu i nie są one zdolne do pracy lub są do niej zdolne tylko w warunkach pracy chronionej, a także wymagają długotrwałej lub ciągłej opieki w celu pełnienia ról społecznych i samodzielnego życia.

Jak uzyskać dofinansowanie na zakup pieluch dla dorosłych?

Kryteriami, które brane są pod uwagę, gdy orzekany jest znaczny stopień niepełnosprawności, są:

- niezdolność do pracy lub zdolność tylko w warunkach pracy chronionej – ze względu na ograniczenia fizyczne, psychiczne, umysłowe;

- potrzeba sprawowania opieki – osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności jest zależna od innych osób, między innymi w zakresie karmienia, higieny osobistej, prowadzenia własnego gospodarstwa domowego, kontaktów z otoczeniem;

-  potrzeba pomocy, także przy pełnieniu ról społecznych – konieczność otrzymywania pomocy w codziennych czynnościach samoobsługowych, również w przypadku pełnienia ról społecznych zależnie od płci, czynników kulturowych, społecznych.

Jako długotrwała potrzeba opieki i pomocy uznawana jest taka, która trwa powyżej 12 miesięcy.

Odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności

Gdy orzekający stopnie niepełnosprawności powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, według opinii badanego lub jego opiekuna, wydał niekorzystną opinię, wówczas można złożyć odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności. Należy zrobić to w terminie 14 dni od momentu doręczenia orzeczenia.

Loading...