Fraud Blocker
Dofinansowanie ze środków PFRON zwrot kosztów za zakup wyrobów stomijnych

Dofinansowanie ze środków PFRON zwrot kosztów za zakup wyrobów stomijnych

Osoba niepełnosprawna korzystająca z zaopatrzenia w wyroby stomijne może złożyć wniosek o zwrot kosztów do PCPRu (Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) lub MOPSu (Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej). Podane Instytucje posiadają środki z PFRONu, które są przeznaczone na zwrot poniesionych już kosztów przez osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Jeśli wyroby stomijne zostały już odebrane, a udział własny jest już zapłacony (np. w przypadku 20% dopłaty za kosmetyki), Pacjent może starać się o zwrot zapłaconej kwoty. Warunkiem otrzymania zwrotu jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności (każdy stopień upoważnia do złożenia wniosku).

Co zrobić, aby otrzymać dofinansowanie?

Najważniejszą rzeczą jest to, że środki są zwracane za produkty już zakupione. Należy zapłacić to, co pozostanie do zapłacenia po odliczeniu refundacji.

Należy poprosić sprzedawcę o wystawienie faktury (faktura musi być imienna, na osobę, na którą jest wystawiony wniosek) oraz kopię zrealizowanego zlecenia „Za zgodnością z oryginałem”. Jeśli zlecenie jest realizowane przez Internet z dostawą do domu, należy zaznaczyć, że będą potrzebne dokumenty do PCPR/MOPS, i potrzebujemy razem ze sprzętem otrzymać w paczce kompletne dokumenty.

Dokumenty, które są potrzebne do otrzymania zwrotu kosztów

1. Wniosek o dofinansowanie: wniosek znajdziesz na stronie internetowej PCPR lub w miejscu swojego zamieszkania
2. Dokument potwierdzający niepełnosprawność (oryginał do wglądu)
3. Zaświadczenie wystawione przez płatnika lub inny dokument potwierdzający wysokość dochodów
4. Faktura potwierdzająca zakup, z rozbiciem na kwoty, jakie pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (refundacja) oraz kwotę, jaką zapłacił (dopłacił) świadczeniobiorca (osoba, dla której został zakupiony sprzęt)
5. Kopię zlecenia wraz z określeniem ceny nabycia ( wyodrębnione musza być kwoty pokryte w ramach refundacji oraz udział własny osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż określony limit finansowania w ramach NFZ) potwierdzoną za zgodnością przez świadczeniodawcę (realizatora) realizującego zlecenie (np. sklep medyczny) oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji

Jakie kryteria muszę spełniać, aby uzyskać zwrot?

1. Posiadanie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
2. Kryteria dochodowe: o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, nie przekracza kwoty:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON

• Do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej wyznaczonego w limicie ceny NFZ
• Do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit w rozporządzeniu Ministra Zdrowia

PCPR określa terminy składania i rozpatrywania wniosków w ciągu danego roku oraz podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania.

Treści zawarte w serwisie ortomedico.pl mają wyłącznie cel informacyjny, edukacyjny. Nie zastępują one konsultacji użytkownika ze specjalistą. Każdą kwestię opisaną w naszym serwisie należy skonsultować ze specjalistą. W artykule mogły zostać wymienione produkty medyczne. Dla bezpieczeństwa używaj je zgodnie z instrukcją i etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż wyroby medyczne, o których możemy wspominać mogą nie być odpowiednie dla Ciebie. Artykuł ma wyłącznie cel informacyjny i nie zastępuje profesjonalnej porady medycznej. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

Loading...