Fraud Blocker
Jak wystawić zlecenie na wyroby medyczne dla osób ze szczególnymi uprawnieniami?

Wybrani pacjenci posiadający szczególne uprawnienia mogą otrzymać zlecenie na wyroby medyczne bez limitów czasowych i ilościowych. Kiedy i jak wystawić takie zlecenie?

Czym są szczególne uprawnienia przy zaopatrzeniu w wyroby medyczne?

Termin szczególnych uprawnień w kontekście zaopatrzenia na wyroby medyczne dotyczy wybranych pacjentów z uprawnieniami dodatkowymi, którzy mogą otrzymać zlecenie na wyroby bez limitów ilościowych i czasowych. Oznacza to, że zlecenie może dotyczyć wyrobów ilościowo dobranych do potrzeb pacjenta i może być ono wystawione bez zachowania okresów użytkowania. Pacjenci posiadający szczególne uprawnienia muszą przy tym realizować zlecenia na wyroby medyczne zgodnie z obowiązującymi ogólnymi zasadami, czyli: - Muszą spełniać określone kryterium zdrowotne, - Refundacja może być zrealizowana tylko do określonego limitu cenowego przy uwzględnieniu udziału własnego, - Refundacja dotyczy jedynie wyrobów, które określone są w przepisach.

Kategorie osób uprawnionych do otrzymania zaopatrzenia w wyroby medyczne bez limitów czasowych i ilościowych

Szczególne uprawnienia przy zaopatrzeniu w wyroby medyczne bez limitów czasowych i ilościowych mają osoby z kodami uprawnień dodatkowych: Kod 47DN Dotyczy osób spełniających kryteria zawarte w Ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz.1860): Dzieci od urodzenia do 18 roku życia posiadające ciężkie i nieodwracalne upośledzenia lub nieuleczalne choroby, które zagrażają życiu. Kod 47ZND Dotyczy osób spełniających kryteria w Ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1532): Dzieci do 16 roku życia z niepełnosprawnością oraz określonymi wskazaniami, a dokładnie wymagające stałej albo długotrwałej opieki bądź innego wsparcia osoby ze względu na znacznie ograniczoną możliwość samodzielnej egzystencji, a także potrzebę ciągłego współudziału opiekuna podczas leczenia, rehabilitacji oraz edukacji. Kod 47ZN Dotyczy osób spełniających kryteria w Ustawie z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2028 r. poz. 932): Osoby od 16 roku życia posiadające znaczny stopień niepełnosprawności według zapisów Ustawy.

Kto może wystawić zlecenie na wyroby medyczne dla osób ze szczególnymi uprawnieniami?

Prawo do wystawienia zlecenia na wyroby medyczne dla osób posiadających szczególne uprawnienia mają lekarze, pielęgniarki oraz inne uprawnione osoby zależnie od kodu. Osoba uprawniona do wystawienia tego rodzaju zlecenia może zadecydować, w jakiej ilości oraz częstotliwości przyznawane jest zaopatrzenie w wyroby medyczne. W tym celu uwzględnia ona stan zdrowia pacjenta.

Instrukcja wystawiania zleceń na wyroby medyczne

Wystawienie zlecenia na wyroby medyczne bez limitów czasowych i ilościowych wymaga dodatkowych formalności. Instrukcja wystawiania zleceń na wyroby medyczne dla osób posiadających szczególne uprawnienia: 1. Zaznaczenie kodu uprawnienia dodatkowego, czyli 47DN, 47ZND lub 47ZN. 2. Zaznaczenie i wpisanie odpowiednich informacji zależnie od kodu. a) Kod 47DN (dotyczy Ustawy „za życiem”): - Rodzaj dokumentu – w punkcie 7 zaświadczenie wypisane przez lekarza POZ, ubezpieczenia zdrowotnego, który ma specjalizację II stopnia albo tytuł specjalisty w dziedzinach jak położnictwo i ginekologia, pediatria, perinatologia lub neonatologia, - Data, gdy wystawiono zaświadczenie, - Data, do której zaświadczenie jest ważne – do 18 roku życia, - NPWZ – nr prawa wykonywania zawodu lekarza. b) Kod 47ZND (dotyczy osób z niepełnosprawnością do 16 roku życia): - Rodzaj dokumentu – w punkcie 9 orzeczenie wskazujące na stopień niepełnosprawności, a także adnotacja „wymaga” w punktach 7 oraz 8 orzeczenia, - Numer dokumentu, - Data ważności dokumentu – można zaznaczyć bezterminowo. c) Kod 47ZN (dotyczy osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności od 16 roku życia): - Rodzaj dokumentu – w punkcie 8 orzeczenie potwierdzające znaczny stopień niepełnosprawności albo orzeczenie równorzędne, - Numer dokumentu, - Data ważności dokumentu – można zaznaczyć bezterminowo.

Treści zawarte w serwisie ortomedico.pl mają wyłącznie cel informacyjny, edukacyjny. Nie zastępują one konsultacji użytkownika ze specjalistą. Każdą kwestię opisaną w naszym serwisie należy skonsultować ze specjalistą. W artykule mogły zostać wymienione produkty medyczne. Dla bezpieczeństwa używaj je zgodnie z instrukcją i etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż wyroby medyczne, o których możemy wspominać mogą nie być odpowiednie dla Ciebie. Artykuł ma wyłącznie cel informacyjny i nie zastępuje profesjonalnej porady medycznej. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

Loading...